·

Grøn vask og sorte penge

EPISODE 7. Politikernes strategi om et el-drevet samfund er en gang greenwashing, dikteret af særinteresser, der betragter forsøg på alternative løsninger som en form for sort arbejde, der snyder sig udenom de officielle systemer. Det mener direktøren for den internationale virksomhed EC Power, der producerer mikrokraftværker . Han argumenterer for et ægte cirkulært energisystem uden overforbrug af Jordens ressourcer.

Lyt mens du læser

Alene i EU tegner energiproduktion og -anvendelse sig i øjeblikket for 75 % af drivhusgasemissioner. Derfor har EU Kommissionen da også foreslået, at EU skal arbejde frem mod et langt mere integreret energisystem. EU’s energiforsyning skal baseres på vedvarende energi, en høj energieffektivitet og så skal alle energiformer – gas, varme, køling, el – spille sammen med hinanden, så intet går til spilde.

I Danmark er den såkaldte sektorkobling også på dagsordenen. Men den helt overordnede strategi for at nå klimamålene handler om elektrificering af samfundet. Klimapartnerskabet for Energi- og Forsyningssektoren siger for eksempel, at man

forventer, at Danmarks samlede elforbrug fordobles fra 35 TWh i 2019 til 71 TWh i 2030, hvis vi skal indfri målet om 70% CO2-reduktion“.

Det elektriske Danmark

Den strategi er direktør for virksomheden EC Power, Bjarne Bogner, meget uenig i. Han stiftede selv virksomheden for 25 år siden. Siden har salget af EC Powers mikrokraftværker, der både kan producere el og varme, spredt sig til 27 lande.

Mikrokraftværkerne bidrager til et cirkulært energisystem, hvor ingen ressourcer går til spilde: Anlæggene kører på gas – for eksempel den gas, der kan produceres fra rensningsanlæg – og producerer herfra el. Dermed bruges det affald, mennesker og dyr producerer. Den overskudsvarme, der kommer fra anlæggets motor, bruges til at varme de bygninger op, hvor anlæggene er placeret. Normalt går den type af varme til spilde, så også her udnytter EC Powers anlæg ressourcerne fuldt ud. Anlægget kan meget hurtigt slukke og tænde, og dermed kan det bidrage til at aflaste el- og varmenettet, når der er behov. Mangler der el i nettet eller er der spidsbelastninger, kan EC Powers anlæg træde til.

Hvis vi boede på Mars

Bjarne Bogner mener, at det er den type af koblede løsninger – og tankegang – der er nødt til at komme mere af, hvis fremtidens behov for energi skal kunne matche den mulige produktion. I dag, mener han, går al for megen energi til spilde. Eksempelvis udnytter man i Danmark kun i begrænset omfang den menneske- og dyreskabte methan, der kommer fra vores rensningsanlæg.

Og det er en strategi, vi ikke har råd til at blive ved med at forfølge. Bjarne Bogner mener, at politikerne burde tænke hele energisystemet forfra – som hvis vi for eksempel planlagde at flytte til en anden planet. Hvis man gjorde det, kunne man skabt et ægte cirkulært energisystem, hvor vi får energi fra solen og hvor det affald, vi producerer, alt sammen bliver til ny energi. Dermed gør vi os uafhængige af ressourcer udefra og vi undgår at ødelægge den nye planet ved at tage af dens ressourcer.

“Electric only” kommer for tidligt

Når man ikke har sådan et cirkulært system i dag, skyldes det, ifølge Bjarne Bogner, at de danske politikere har stirret sig blinde på det elektrificerede samfund, som en løsning på alt. Han mener også, at de beregninger, der ligger bag strategien, er at sammenligne med decideret greenwashing. For mange af de CO2-besparelser, der i dag regnes med i Danmarks opgørelser, er ikke reelle. For eksempel fordi, man regner afbrænding af træ som en klimapositiv effekt. Og så mener han, at der findes nogle stærke sektorer – el og fjernvarme – der hver især forsøger at få en større bid af markedet, frem for at samarbejde om et sektorkoblet energisystem. Også den kamp trækker i den klimamæssigt forkerte retning.

Dermed kommer man nemlig til at udelukke andre løsninger, som for eksempel de, der udnytter methangas. Og det er en farlig sti at gå ned ad, fordi man endnu ikke er nået til et stadie, hvor der kan produceres el nok til samfundets behov. I disse år udfases kulkraft fra Tyskland eksempelvis, men der er endnu ikke en tilstrækkelig VE-kapacitet i Danmark til at dække danskernes energiforbrug over hele døgnet. Og danske kulkraftværker er stadig i fuld funktion, når der mangler strøm eller prisen på el fra udlandet er høj.

I stedet burde politikerne spille på mere end én hest, og plukke nogle af de lavthængende frugter, mens vi venter på de endnu smartere løsninger, som – måske – er på vej. Hvis det smarte energisystem skulle blive virkelig smart så skal man nemlig koble forskellige sektorer – for eksempel varme og el. På den måde kan man sikre sig at man aldrig kommer til at mangle noget. 

Grøn strøm blev til sort arbejde

Barriererne for salg i Danmark af den type af kombinationsprodukter, som EC Power tilbyder, er imidlertid til at tage at føle på. Eksempelvis skal forbrugere, der installerer vindmøller eller solceller betale 65 kr. om året i såkaldt “rådighedstarif” – et gebyr som skal betales til elnetselskaberne for den strøm, man kunne have købt, hvis ikke man havde haft sit eget VE-anlæg. Men for et anlæg som EC Powers er rådighedstariffen på 27.000 dkk. Og da EC Power i slutningen af 1990’erne begyndte at sælge deres anlæg fik de endda at vide, at den type af anlæg, der producerede elektricitet uden om de etablere systemer, var at sammenligne med sort arbejde.

De oplevelser har i høj grad forstærket Bjarne Bogners oplevelse af, at interessen for at bygge et cirkulært energisystem ikke reelt er tilstede. I stedet er det særinteresserne og stærke lobbyorganisationer, der har fået lov at definere den danske energistrategi. En strategi, som Bjarne Bogner altså mener, er alt for ensidig og baseret på falske forudsætninger.