·

Sønderlemmende kritik fra Statsrevisorerne

Tilskudsordning er en energipolitisk million-skandale

Energispareordningen (ESO) er en energipolitisk skandalesag, der årligt koster forbrugere og virksomheder millioner. Rigsrevisionen leverer i dag en sønderlemmende kritik af ordningen. 

Meget utilfredsstillende. De stærke ord er Statsrevisorernes ovenpå Rigsrevisionens granskning af Energispareordningen (ESO). Ingen overraskelse siger De Frie Energiselskaber, der i årevis har kritiseret ordningens løbske omkostninger, og elselskabernes omgåelse af reglerne. Adm. dir. Jette Miller siger:

”Det her er en energipolitisk skandale af dimensioner. Elselskaberne har haft mulighed for at udnytte huller i ordningen og har intet gjort for at stoppe misbrug. Tilsynet har svigtet og intet gjort for at stoppe million-opkrævningerne ude hos forbrugerne”.

Forbrugerne er malket for millioner
På baggrund af Statsrevisorernes alvorlige kritik og anbefalinger ønsker De Frie Energiselskaber, at der skal handles øjeblikkeligt, og støtter derfor op om revisorernes anbefaling af bagudrettet kontrol:

”Forbrugerne er malket for millioner. De har krav på at vide, hvad deres penge er brugt til ”, siger Jette Miller og uddyber: ”Der er brug for en systematisk, bagudrettet kontrol og gennemgang af, hvad der er foregået. Det kan ske fem år bagud i tid. Hver en krone, der er opkrævet, men som intet har med reel energireduktion at gøre, skal betales tilbage”.

Ladeport for at begunstige egne forretninger
Statsrevisorerne kritiserer bl.a., at ministeriet ikke har ført tilsyn med ulovlige køb af energibesparelser til overpris mellem koncernforbundne selskaber. Om det siger adm. dir. Jette Miller:

”Tilskudsordningen er en ladeport for, at elselskaberne kan begunstige deres egne forretninger ved at tage overpriser i forbindelse med koncerninterne handler med energibesparelser. Elselskaberne har groft udnyttet, at tilsynet har forholdt sig passive her”.

De Frie Energiselskaber har på baggrund af Statsrevisorernes kritik tre anbefalinger:

 1. Foretag politianmeldelser
  Myndighederne skal foretage politianmeldelser i alle sager, hvor regler er misbrugt. Flere af de sager, der har været fremme i medierne, har der ingen politianmeldelse været på. Det vil være krænkende for retsfølelsen, hvis ikke alle sager behandles lige.
 2. Iværksæt ekstern revisions- og advokatundersøgelse
  Der skal iværksættes yderligere revisions- og advokatundersøgelser. De involverede myndigheder og særligt elselskaberne har intet foretaget for at føre kontrol trods adskillige advarsler. Undersøgelserne skal dokumentere det reelle omfang af det skete misbrug, som opfølgning på Rigsrevisionens rapport. Eksterne parter bør tilkobles for at sikre uafhængighed, og at staten kommer til bunds i misbruget – herunder også omfanget af koncernintern handel, hvor elselskaber kan berige egne selskaber med forbrugernes penge øremærket energibesparelser.
 3. Opret ny konstruktion
  Ordningen lukkes straks i sin nuværende form, og genstartes i en ny konstruktion for perioden 2018-2020. Elselskaberne har ingen reel interesse haft i at kontrollere besparelserne, fordi de tjener gode penge på besparelserne, uanset om de er reelle eller ej. Elselskabernes eneste interesse har været blot at få størst og flest mulige besparelser, uanset deres indhold. Flere selskaber har sågar udbetalt økonomisk bonus for enorme snyde-leverancer. En lukket konstruktion vil effektivt sikre tilsynet med og forvaltningen af forbrugernes penge.

BAGGRUND: Statsrevisorerne anmodede den 10. august 2016 Rigsrevisionen om en grundig granskning af Energispareordningen (ESO). Formålet med undersøgelse var “at kortlægge og vurdere, om der er problemer med ordningen og administrationen af den, så undersøgelsen kan give input til eventuelle ændringer af ordningen”.

Statsrevisorerne stillede følgende spørgsmål:

 • Er energispareordningen omkostningseffektiv?
 • Har der været misbrug af tilskud til energibesparelser og omgåelse af reglerne?
 • Er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets tilsyn med energispareordningen tilfreds-stillende?

Statsrevisorerne begrundede bl.a. anmodningen med, at Deloitte’s evaluering fra 2015 dokumenterer, at prisen for at lave besparelserne var steget kraftigt, og at evalueringen i øvrigt afdækkede en række udfordringer for indsatsen. Blandt begrundelserne var også at dele af branchen – herunder De Frie Energiselskaber – har kritiseret ordningen for ikke alene at være dyr, men også for at manglende kontrol har medført misbrug og konkurrenceforvridning.