Tre kritiske rapporter fra Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har indenfor rammerne af den igangværende analyse af konkurrence og problemer med koncern-sammenblanding udgivet tre analyser. Forsyningstilsynet fandt flere alvorlige fejl.

Forsyningstilsynet har gennemført tre omfattende analyser af problemerne med omgåelsen af reglerne på elmarkedet – herunder de problemer, der er afledt af at energiselskaberne kan sammenblande deres interesser indenfor samme koncern.

Selskabsadskillelse findes alene i teoribøgerne
Vi hører af og til, at det er ude af proportioner at efterspørge ejermæssig adskillelse af energiselskaberne. På baggrund af de problemer som rapporterne og mange konkrete eksempler understøtter, er det vores opfattelse, at der nu er grundlag for at spørge, om der overhovedet er overensstemmelse mellem intentionerne bag lovligningen, og det som rent faktisk sker på det danske energimarked?

Altså: Hvordan kan netselskaber –indenfor reguleringsrammer med klare krav om adskillelse fra kommercielle selskaber-tømmes for medarbejdere og hvorefter alle selskabets opgaver fra adgang til databaser og it, ansættelse/afskedigelse, public affairs-aktiviteter, finansielle transaktioner blandes sammen med kommercielle selskabers ditto aktiviteter? Og måske endda løses af nøjagtigt de samme medarbejdere?

Så er alt jo kun i teorien adskilt, mens det reelt er blandet sammen med alle de skadesvirkninger, som vi ved, der knytter sig hertil. Tilsynet har i den forbindelse kun ringe mulighed for at føre tilsyn og kontrol.

Du finder De Frie Energiselskabers fulde høringssvar til rapporterne her.

 

KORT OPSUMMERING AF DE TRE RAPPORTER:

RAPPORT 1: Dataproblemer og mangel på gennemsigtighed umuliggør nøgletalsanalyse.

  • “Der er så betydelige dataproblemer og mangel på gennemsigtighed, at det ikke er muligt at lave en dækkende og retvisende analyse.
  • Dataproblemerne består især i, at der generelt ikke foreligger og pt. ikke kan fremskaffes dækkende og særskilte regnskabsdata for virksomhedernes el-handelsaktivitet alene”.

Læs hele undersøgelsen her: Forsyningstilsynet (2019). Rapport: Dataproblemer og mangel på gennemsigtighed umuliggør nøgletalsanalyse .

 

RAPPORT 2: Regulering sikrer ikke neutralitet og uafhængig adfærd.

  • “At der typisk er ingen eller meget få ansatte i koncernernes netselskaber, at deres medarbejdere ofte arbejder med kommercielle aktiviteter i koncernen, og at netselskaberne er underlagt uklare governancekrav.
  • At ovenstående rejser tvivl om netselskabernes uafhængig og markedsneutrale adfærd med deraf følgende risiko for markedsforvridende adfærd.
  • At der er en række udfordringer for netselskaberne med at redegøre for prissætningen af koncerninternt købte ydelser, hvilket giver en betydelig risiko for at forvride konkurrence på detailmarkedet for el”.

Læs hele undersøgelsen her: Forsyningstilsynet (2019b). Rapport: Regulering sikrer ikke neutral adfærd 

 

3. Personsammenfald giver risiko for konkurrenceforvridning.

  • “Der er omfattende personsammenfald på ledelsesposterne i virksomheder med under 100.000 forbrugere, som er undtaget særlige habilitetsregler
  • Der findes mange ”koncerninterne forbindelser” i syv af de otte netvirksomheder med over 100.000 forbrugere, der er omfattet af habilitetsreglerne
  • Der er ikke tegn på, at elkoncerner har overtrådt de gældende krav til habilitet, men habilitetsreglerne er utilstrækkelige til at sikre vandtætte skotter

Læs hele analysen her:  Forsyningstilsynet (2019a). Rapport: Personsammenfald giver risiko for konkurrenceforvridning

 

 

Måske du også kunne have interesse i at læse: